o nas

Chodzi nie tylko o to co robimy,

ale też kim jesteśmy i jak to robimy.

imagine it done

O nas

Przeczytaj naszą historię

 • Kiedy w 2008 roku zakładaliśmy ITMAGINATION przyświecał nam jasny cel — chcieliśmy, żeby dzięki wsparciu technologii nasi Klienci odnosili prawdziwe sukcesy. Wierzymy, że w każdym z nas drzemie duch innowatora. Jesteśmy twórczym zespołem stawiającym na jakość i dostarczanie realnej wartości Klientom na każdym etapie współpracy.

  Tworzymy innowacyjne i wydajne systemy informatyczne pomagające dużym przedsiębiorstwom osiągać lepsze wyniki w czasach niepewności finansowej. Stawiamy na dostarczanie wyjątkowych rozwiązań technicznych po przystępnych cenach zachowując przy tym ludzkie podejście.

 • Różnica pomiędzy naszą konkurencją a nami tkwi nie tylko w tym co robimy, ale także w tym kim jesteśmy oraz dlaczego i jak to robimy. To właśnie dlatego nasz pierwszy Klient wybrał właśnie nas, a nie jedną z największych i najbardziej renomowanych firm w branży. Zostaliśmy docenieni za naszą gotowość do dostarczania odpowiednich rozwiązań w sposób, który mogą zaoferować tylko zaufani partnerzy, czyli elastycznie i w oparciu o ścisłą współpracę. Niektórzy sądzą, że model działania ITMAGINATION opiera się na zasadzie business-to-business, ale w rzeczywistości jest to model human-to-human. W świecie zaawansowanych technologii liczy się zindywidualizowane podejście. Zarówno nasz zespół, jak i Klienci doceniają pozytywne efekty pracy realizowanej z ludzkim podejściem.

 • Rezultat? Grono stale powracających Klientów, którzy pytają o nowe usługi i innowacyjne rozwiązania oraz propagują nasze idee i polecają nas innym. W miarę upływu czasu liczba klientów rosła. To oni napędzali nasz wzrost i umożliwili nam rozwój umiejętności i kompetencji.

  Jeśli poszukujesz partnera technologicznego, który na pierwszym miejscu będzie stawiać Twoje potrzeby zapewniając szybszy, lepszy i trwalszy rozwój Twojej firmy, ITMAGINATION pozostaje do Twoich usług. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś — chętnie dowiemy się więcej o Twoim projekcie i przedstawimy nasze propozycje.

O nas

Członkowie Zarządu

O nas

Nagrody

Co nas umacnia

Wartości

Co nas umacnia

Misja

Wzmacnianie innowatora w każdym z nas
W ITMAGINATION każdy ma potencjał do bycia innowatorem. Wiemy jednak, że sama technologia nie wystarczy, aby w pełni ten potencjał wykorzystać. Do tego potrzebne jest partnerstwo z osobami, którym możesz zaufać i które Cię motywują oraz inspirują. Ci ludzie to właśnie my, a te zasady stanowią fundamenty, na których opiera się nasza firma. Chcemy stosować je w praktyce nie tylko w odniesieniu do naszych Klientów, ale także do każdego członka naszego zespołu. 
vision

Co nas umacnia

Wizja

Chcemy być
czołowym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych technologii, usług i rozwiązań, który zajmuje silną pozycję w najważniejszych branżach i pracuje z Klientami na całym świecie. 

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów

 

 

ITMAGINATION Sp. z o.o.

ul. Chmielna 85/87

00-805, Warszawa

tel: +48 (22) 654 40 60

fax: +48 (22) 654 40 80

ITMAGINATION

Biuro prasowe

Do pobrania

Brand Guide

Poniższe wytyczne są zbiorem dokumentów, które określają sposób korzystania z elementów marki ITMAGINATION.

Poznaj
Polityka Prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Przeczytaj

Rozdział I. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa warunki i zasady korzystania ze Strony Internetowej, politykę plików cookies oraz zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Użyte w Polityce Prywatności terminy oznaczają:
 3. Polityka – niniejszy dokument.
 4. ITMAGINATION – ITMAGINATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315903, NIP 5272587128, REGON 141608169, o kapitale zakładowym 1 800 000 zł.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej.
 6. Strona Internetowa - strona internetowa w domenie www.itmagination.com, w ramach której Użytkownik może korzystać z Formularza Kontaktowego oraz Formularza.
 7. Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z ITMAGINATION znajdujący się pod adresem http://www.itmagination.com/pl/contact#contact.
 8. Formularz – formularz umożliwiający złożenie swojej aplikacji na określone stanowisko w ITMAGINATION.

Rozdział II. [Wymagania techniczne]

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędny jest dostęp do Internetu oraz jednej z przeglądarek Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej ze Stroną Internetową.
 2. Do korzystania z Formularza lub Formularza Kontaktowego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

Rozdział III. [Pliki cookies]

 1. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies.
 2. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.
 3. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: stałe („persistent cookie”) oraz sesyjne piki cookie („session cookie”). Stałe pliki cookie są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika, zaś sesyjne pliki cookie są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika.
 4. Wykorzystujemy następujące pliki cookie podmiotów trzecich do identyfikacji i obserwowania Użytkownika oraz identyfikacji Użytkowników powracających do Strony Internetowej:
 5. hstc dla rozpoznania komputera użytkowania odwiedzającego nasza stronę,
 6. hubspotutk dla rozpoznania komputera użytkowania uzupełniającego formularz na naszej stronie,
 7. hssc do obserowaniania aktywności sesji użytkownika,
 8. hssrc do określenia, kiedy użytkownik restartuje swoją przeglądarkę,
 9. hs_opt_out zapamiętującego, że użytkownik zaakceptował wykorzystywanie plików cookie,
 10. hs_do_not_track usuwającego obserwowanie i personalizację,
 11. hs_testcookie testującego czy użytkownik wspiera aktywację plików cookie,
 12. hsPagesViewedThisSession obserwującego widok stron w sesji przeglądarki,
 13. hsfirstvisit obserwującego pierwszą wizytę użytkownika.
 14. Strona Internetowa używa Google Analytics do analizy korzystania ze Strony Internetowej, generującego informacje statystyczne i inne informacje o używaniu Strony Internetowej.
 15. Większość przeglądarek pozwala Użytkownikowi na uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 16. Uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność Strony Internetowej poprzez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Strony Internetowej.
 17. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki służące do tego celu.
 18. Usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność Strony Internetowej.

Rozdział IV. [Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona]

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza lub Formularza Kontaktowego jest ITMAGINATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Przetwarzane są między innymi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, zajmowane stanowisko oraz pozostałe dane, które zostaną przez Użytkownika zamieszczone w CV.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu lub Formularzu Kontaktowym w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z nich.
 6. Administrator, jak również spółki wchodzące w skład Grupy ITMAGINATION, przetwarza dane osobowe w celach rekrutacyjnych lub w celu odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w Formularzu Kontaktowym. Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ITMAGINATION jest publikowany na stronie internetowej itmagination.com.
 7. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Strona Internetowa zaopatrzona jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Rozdział V. [Postanowienia końcowe]

 1. Ewentualne pytania związane z tym, w jaki sposób ITMAGINATION przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: [●].
 2. Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki, zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej: itmagination.com.

© 2017 ITMAGINATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.