Love tech?🤩 Hate spam?🙄
Subscribe to our weekly newsletter!
Like what you're reading? Share it!
Follow us to stay up to date with our latest and greatest!
1
minute read

Open Letter 2018

To All interested Parties

On 25th of July one of internet blogs published an article about ITMAGINATION, which presented the Company in a very unfavorable light. The content of this publication is worded in a highly unreliable manner, and the situations and facts it contains have been manipulated to trigger negative emotions among readers and audiences, and thus to damage the good reputation of ITMAGINATION.

The level of manipulation in the article prevents us from addressing individual parts of this article without further harm to the Company, therefore we hereby inform that:

  • all personal issues that have taken place during the 10 years of the company’s operation have been resolved in accordance with the principles of work ethics and personal culture,
  • cooperation with Contractors and Business Partners has always been and carried out in a careful manner, with full attention to the Client’s interests, respect for the law and business ethics,
  • thanks to reliable cooperation and trust of our Staff, Partners and Clients, the financial condition of the Company is good, and the year 2018 allowed us to achieve record results.

Sincerely,
Przemek Soroka
Board Member

Do Wszystkich Zainteresowanych

25 lipca na jednym z blogów internetowych został opublikowany artykuł stawiający ITMAGINATION w negatywnym świetle. Treść tej publikacji jest sformułowana w sposób wysoce nierzetelny, a przytoczone w nim sytuacje i fakty zostały zmanipulowane tak, aby wzbudzić negatywne emocje wśród czytelników i odbiorców, a tym samym naruszyć dobry wizerunek ITMAGINATION.

Poziom manipulacji uniemożliwia publiczne odnoszenie się do poszczególnych fragmentów wspomnianego artykułu bez dalszej szkody dla Firmy, dlatego oświadczamy, że:

  • wszystkie kwestie personalne, który miały miejsce w 10 letniej działalności spółki były i są rozwiązywane zgodnie z poszanowaniem etyki pracy oraz kultury osobistej,
  • współpraca z Kontrahentami i Partnerami biznesowymi zawsze była oraz jest prowadzona w sposób staranny, z pełną troską o dobro Klienta, poszanowaniem prawa oraz etyki biznesowej,
  • dzięki rzetelnej kooperacji oraz zaufaniu, jakim nas obdarzają Współpracownicy, Partnerzy i Klienci, kondycja finansowa Firmy jest dobra, a rok 2018 pozwolił osiągać rekordowe wyniki.

Z poważaniem,
Przemek Soroka
Członek Zarządu

Categories:
Check Out Our Latest Podcast Episode

Related articles

© 2021 ITMAGINATION. All Rights Reserved. Privacy Policy