30 przydatnych tipów o chmurach publicznych
Like what you're reading? Share it!

30 przydatnych tipów o chmurach publicznych

Gdyutrzymanie skomplikowanej, a zatem kosztownej infrastruktury zaczyna przerastaćfirmę, rozwiązaniem jest skorzystanie z chmury publicznej. Wystarczy dostęp doInternetu i każdy pracownik może bez przeszkód korzystać z nowych,wydajniejszych rozwiązań.

Bez przywiązania do konkretnego miejsca w biurze i nadowolnie wybranym przez siebie urządzeniu. Dostawcy chmury przejmująodpowiedzialność za działanie gotowych aplikacji i konserwację systemu. Co jeszczechmury publiczne mają do zaoferowania? Specjaliści ITMAGINATION przygotowali 30przydatnych informacji o możliwościach chmur publicznych. Czy wiedzieliście, że…..

1.       IBM Multicloud Manager pozwala w łatwysposób zarządzać środowiskiem danej firmy, opartym o chmury różnych dostawców.W jednym narzędziu skontrolujesz wiele klastrów Kubernetes w dowolnychlokalizacjach, również łącząc chmury publiczne i prywatne.

2.      Dziękiinfrastrukturze Jaeger można w łatwysposób sprawdzić pełen przepływ wiadomości pomiędzy mikroserwisami. Narzędziejest oparte o licencję open source i należy do inkubatora Cloud NativeComputing Foundation.

3.      Excel 365 potrafiobsłużyć ponad 1mln rekordów. Power Pivot to potężnenarzędzie, którym można zbudować model tabularyczny (kostkę analityczną)bezpośrednio w programie. Zna je każdy analityk bez konieczności znajomościprogramowania.

4.      W Excel 365 jakoźródło danych można podać zwykłą stronę WWW. Jeśli zawiera dane tabelaryczne,mogą być one łatwo zaimportowane do arkusza Excel i aktualizowane na żądaniebez żmudnego, ręcznego „kopiuj-wklej”.

5.      W Power BInagłówek raportu może być definiowany dynamicznie, czyli może wynikać zwyliczeń i danych w samym raporcie. Tak samo jego font oraz tło.

6.      Wiele serwisów umożliwiatworzenie i szybkie rozmieszczenie modeli uczenia maszynowego na chmurze. Dostępnesą narzędzia z dostępem do notatników typu Jupyter (np. AWS EWR, Azure Notebooks), na których można nażywo eksperymentować z poszczególnymi modelami. Gdy model jest już gotowy, możnago szybko rozmieścić i przetestować w wybranej chmurze.

7.      Dziękizastosowaniu klastra Kubernetes możesz w łatwy sposób uruchamiać swojąaplikację u różnych dostawców chmurowych, a także we własnej infrastrukturze, „On-Premise”.Obecnie Kubernetes wspierany jest między innymi na AWS, Azure i GCP.

8.      Używając oprogramowaniaAWS Lambda, płacisz tylko zarzeczywiste korzystanie z aplikacji, a nie za godziny działania serwerów. Niemusisz również martwić się skalowaniem klastra maszyn wirtualnych czy instancjitwojej aplikacji. Na podobnej zasadzie działa w Azure usługa Azure Functions.

9.      Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB oraz inne bazyobiektowe OnSQL są warte rozważenia w przypadku systemów zbudowanych nazasadzie Event Sourcing. W nich przetworzenie jednego zdarzenia oznaczaaktualizację jednego agregatu w bazie obiektowej.

10.    gRPC i Protocol Buffers zyskuje napopularności, wypierając REST i JSON w komunikacji pomiędzy mikro-serwisami. gRPC jestdostępne dla wszystkich najważniejszych języków programowania. Jak pokazująbadania, gRPC jest średnio ponad 2 razy szybszy od REST i zużywa znacznie mniejzasobów.

11.     Pracując z Kafka, masz możliwośćustawienia parametru ACKs. Zmienia on zasadę działania nadawców komunikatów z"fire and forget" na taki, gdzie czekają na potwierdzenie, żewiadomość dotarła i nie zostanie utracona w wyniku zmian w klastrze.

Microsoft Azure

12.    WykorzystującAzure API Management, można w przystępny sposób monetyzować dostęp do swojego interfejsuprogramowania aplikacji (API). Dzięki platformie Stripe, zdołasz rozliczać swoich klientów zgodnie zrealnym użyciem API oraz ustawiać odpowiednie limity i plany taryfowe.

13.    Po nauczeniu AzureCognitive Services rozpoznawania wzorców możesz wykorzystywać wyniki w trybie offline.Przykładowo, wyeksportowany model z TensorFlow można uruchomić na smartfonie z Androidem niełącząc się z internetem.

14.    Maszyny wirtualnew chmurze mogą służyć nie tylko do uruchomienia środowisk testowych czyprodukcyjnych, ale do różnych celów. Na przykład maszyny Azure serii NV zkartami NVIDIA mogą posłużyć jako zdalna stacja graficzna lub platforma dostreamingu gier.

15.    W Azure Functionsmożemy napisać funkcję, używając interpreterapoleceń - Powershell Core. Choć nie jest to standardowy toolkit dobudowania aplikacji WWW, zespoły administratorów czy DevOps, mogą utworzyćautomatycznie własne API i wykorzystać je za pomocą np. HTTP Trigger.

16.    Azure Data Lake Storagedrugiej generacji coraz bardziej zyskuje na popularności, ale pamiętaj, żezablokowanych plików nie da się w łatwy sposób odblokować. Na razie można tylkoczekać na „timeout”, czyli wygaśnięcie terminu blokowania lub zerwać „lease” naplikach poprzez REST API.

17.    Repozytoriapakietów (zgodne m.in. z NuGet, Npm, Maven, Gradle i innymi) w prosty sposóbmożna tworzyć przy pomocy Azure DevOps, w zakładce Artifacts. W ten sposóbmasz pełną kontrolę nad bibliotekami dodawanymi do projektu oraz nadzależnościami pomiędzy nimi.

18.    W Azure bazydanych MySQL w formie usługi PaaS („Platform as a Service”) są automatycznieback-upowane co 5 minut, kopie są dostępne przez 35 dni. Repliki na potrzebywysokiej dostępności są przechowywane w tym samym regionie i w przypadku awariisą uruchomione samoczynnie.

19.    Azure Event Grid pozwala nadefiniowanie listenerów oraz receiverów, które nie wymagają stałego połączeniado Service Busa. Oznacza tooszczędności poprzez wyłączenie procesów listenerów, które nie są używane.

20.  Klucze i innepoufne dane zapisane w Azure KeyVault mogą byćwykorzystane również w skryptach PowerShell do automatyzacjitworzenia środowisk, pisząc odpowiednie Runbooki w ramach Azure Automation.

Amazon Web Services

21.    Amazon ElasticCompute Cloud (EC2) Instance Connect - serwis WWW dostarczający skalowalną mocobliczeniową w chmurze - umożliwia dostęp standardowi protokołówkomunikacyjnych Secure Shell (SSH) do EC2, a uprawnieniami dostępu możnasterować za pośrednictwem systemu zarządzania tożsamością AWS Identity i AccessManagement (IAM). Idea jest prosta – w momencie połączenia EC2 Instance Connectudostępnia jednorazowy, tymczasowy klucz publiczny do metadanych instancji.

22.   Logi mogą byćprzenoszone automatycznie z usługi AWS CloudWatch do AWSElasticSearch, co znacznie ułatwia ich przeszukiwanie i znalezienie błędu.

23.   Korzystając ze Spot Instances na AWS, możeszzaoszczędzić nawet do 90% kosztów maszyn wirtualnych. Dobrym pomysłem jestwykorzystanie ich na środowiskach deweloperskich, a nawet jako część klastraprodukcyjnego.

24.   Za pomocą usługi Event Source, wykorzystaszwiadomości wysłane do kolejki Amazon Simple Queue Service do uruchomieniafunkcji wdrożonych jako AWS Lambda.

25.   W AWS, w modeluPaaS, poza wieloma bazami SQL i NoSQL do dyspozycji jest również baza grafowa Amazon Neptune, która wspiera Open Graph API oraz zapytania wpopularnym Apache TinkerPop Gremlin. Oczywiście, w PaaSnie musisz się martwić o maszyny, dostępność czy back-upy.

26.   W celu ochronydanych przechowywanych w AWS możesz włączyć niskopoziomowe szyfrowanie danych wRelational DatabaseService (RDS) przy użyciu kluczy przechowywanych w AWS KMS. Większość usług w AWS(m.in. S3, EBS, DynamoDB) oferuje taką możliwość. W ten sposób wyciek back-upówi innych plików nie zagrozi bezpieczeństwu danych.

Terraform

27.   Za pomocą Terraform (infrastruktury typu opensource jako narzędzia oprogramowania kodowego) można nie tylko automatyzowaćinfrastrukturę w chmurach popularnych dostawców jak AWS czy Azure, ale równieżtworzyć klastra Kubernetes. Dzielić je można na Deployments, Services itd. Cowięcej, na klastry klasyfikowac można aplikacje wdrożone w „On-Premises”, czyliwe własnych infrasktrukturach.

28.   Dzięki multi-stage YAML Pipelinesw Azure DevOps można definiować zarówno procesy CI, jak i CD wplikach YAML przechowywanych razem z kodem źródłowym aplikacji w repozytoriumkodu. W połączeniu z Dockerfile oraz Terraform mamy kompletną „definicję”produktu przechowywaną w kodzie.

29.   Narzędzie Terraform służy do zarządzaniainfrastrukturą oraz umożliwia przechowywanie jej definicji w postaci kodutworzonego w języku HCL (IaC – Infrastructure as Code). Rozwiązanie to pozwalałatwo tworzyć nowe środowiska w dowolnej chmurze (m.in. AWS, Azure, GoogleCloud, IBM Cloud).

30.  Azure DevOps umożliwiadefiniowanie pipelinów CI/CD za pomocą plików YAML. W połączeniu z Terraformempraktycznie całość infrastruktury oraz konfiguracji jest przechowywana wrepozytorium, co pozwala na łatwe wersjonowanie zmian.

Our Partners & Certifications
Microsoft Gold Partner Certification 2021 for ITMAGINATION
ITMAGINATION Google Cloud Partner
AWS Partner Network ITMAGINATION
ISO 9001 ITMAGINATIONISO-IEC 27001:2013 ITMAGINATION
© 2024 ITMAGINATION. All Rights Reserved. Privacy Policy